Ispunjenje pravnih poslova nakon otvaranja stečajnog postupka

Časopis: Pravo i porezi - 9.2001
Članak:
Ispunjenje pravnih poslova nakon otvaranja stečajnog postupka
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Sažetak:
Pravne posljedice otvaranja stečajnoga postupka u hrvatskom su pravu u osnovi uređene Stečajnim zakonom iz 1996. (SZ) , koji u bitnome slijedi njemački Insolvenzordnung iz 1994. (InsO). Te se pravne posljedice, prema svojem sadržaju i osnovnoj funkciji, mogu svrstati u tri osnovne kategorije - (1) tzv. osnovne pravne posljedice , (2) preuzimanje i ispunjenje pravnih poslova zasnovanih prije otvaranja stečajnoga postupka te (3) pobijanje pravnih radnji. Predmet su ovog članka samo neke od pravnih posljedica otvaranja stečajnoga postupka koje se tiču preuzimanja pravnih poslova zasnovanih prije toga i njihova ispunjenja - onih takvih posljedica koje su općeg karaktera. U te pravne posljedice ulaze pravne posljedice koje se očituju u nastanku prava stečajnoga upravitelja da traži ispunjenje ugovora ili da odbije njegovo ispunjenje (tzv. pravo na izbor), pravne posljedice koje se tiču fiksnih ugovora i financijskih poslova s određenim rokom te tzv. djeljivih činidbi.

U ovom članku neće biti posebno obrađene one pravne posljedice koje se tiču ispunjenja pravnih poslova čije je ispunjenje osigurano predbilježbom (čl. 113. SZ), pravnih poslova s pridržajem prava vlasništva, najamnih i zakupnih odnosa (čl. 115. do 119. SZ), ugovora o radu i službi (čl. 122., 124. SZ), ponude (čl. 123. SZ) te punomoći (čl. 125. SZ), za koje je svojstveno da se odnose na posebne kategorije pravnih poslova, odnosno na pravne poslove ispunjenje kojih je osigurano na poseban način.

Hashtags: