Izmjene i dopune Zakona o osiguranju

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
Stranica:
27.
Autor/i:
Dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
Sažetak:
Prvi hrvatski Zakon o osiguranju (Nar. nov., br. 9/ 94.) doživio je svoje treće izmjene i dopune (prve v. Nar. nov., br. 20/97., druge v. Nar. nov., br. 116/ 99.). Naime, u Nar. nov., br. 11. od 1. veljače 2002. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju. Ovaj Zakon mijenja i dopunjava materiju reguliranu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju iz 1999. Upravo zbog tako vremenski kratkog razdoblja zanimljivo je znati zbog čega se pristupilo ovim izmjenama i dopunama (predlagač je čak tražio donošenje po hitnom postupku, što je Sabor odbio).
Hashtags: