Pravo i porezi

Dugoročna tendencija porasta poreznih opterećenja u svijetu
pip - 3.2002, str. 3
Porezna zastara
pip - 3.2002, str. 4
Koji se općinski ili gradski porezi moraju prijaviti do 31.3.2002.
pip - 3.2002, str. 7
Ugovor o trgovačkom zastupanju
pip - 3.2002, str. 12
Preoblikovanje trgovačkih društava
pip - 3.2002, str. 19
Pretvorbe,privatizacija,denacionalizacija - još o primjeni članka 47.Zakona o privatizaciji
pip - 3.2002, str. 24
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
pip - 3.2002, str. 27
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju
pip - 3.2002, str. 29
Postupak osnivanja udruga po novom Zakonu o udrugama
pip - 3.2002, str. 31
Cijene, cjenici, jelovnici i karte pića, te normativi - značajni elementi ugostiteljske djelatnosti
pip - 3.2002, str. 35
Platni promet i pravna sigurnost
pip - 3.2002, str. 38
Određivanje dopuštenih i zabranjenih ugovaranja u pravu zaštite tržišnog natjecanja (pravu konkurencije)
pip - 3.2002, str. 48
Komentar Zakona o elektroničkom potpisu
pip - 3.2002, str. 55
Međunarodni ugovori i primjena čl.187., st. 1., t. 1. Carinskog zakona
pip - 3.2002, str. 65
Neka pitanja u svezi s primjenom čl. 75. Zakona o mirovinskom osiguranju
pip - 3.2002, str. 71
Ustupanje ugovora
pip - 3.2002, str. 72
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 3.2002, str. 76
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 3.2002, str. 77
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 3.2002, str. 81
Ministarstvo financija-Carinska uprava
pip - 3.2002, str. 82
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 3.2002, str. 85
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 3.2002, str. 88
Ministarstvo turizma
pip - 3.2002, str. 90
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 3.2002, str. 93
Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
pip - 3.2002, str. 96
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
pip - 3.2002, str. 96
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 3.2002, str. 98
Obvezni odnosi
pip - 3.2002, str. 99
Pravo trgovačkih društava
pip - 3.2002, str. 100
Radno pravo
pip - 3.2002, str. 100
Parnični postupak
pip - 3.2002, str. 100
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
pip - 3.2002, str. 101
Ovršni postupak
pip - 3.2002, str. 103
Stečaj
pip - 3.2002, str. 103
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
pip - 3.2002, str. 104
Zakon o sudskim pristojbama
pip - 3.2002, str. 104
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
pip - 3.2002, str. 105
Zakon o kretanju i boravku stranaca
pip - 3.2002, str. 105
Zakon o komunalnom gospodarstvu
pip - 3.2002, str. 106
Zakon o morskim lukama i Pomorski zakonik
pip - 3.2002, str. 106
Statut Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu
pip - 3.2002, str. 107
Zakon o prostornom uređenju
pip - 3.2002, str. 107
Zakon o građenju
pip - 3.2002, str. 108
Gospodarsko pravo
pip - 3.2002, str. 108
Radno pravo
pip - 3.2002, str. 109
Porez na dohodak/kapital
pip - 3.2002, str. 109
Porez pravnih osoba
pip - 3.2002, str. 110
Porezno-bilančno pravo
pip - 3.2002, str. 110
Pravo trgovačkih društava
pip - 3.2002, str. 111
Stečajno pravo
pip - 3.2002, str. 111
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 3.2002, str. 112
Odgovori na pitanja
pip - 3.2002, str. 121
Pregled novih propisa
pip - 3.2002, str. 125