Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
77.
Autor/i:
Sažetak:
    Oporezivanje plaća po sudskim presudama
  • Postupak za utvrđivanje i naplatu poreza na dohodak
  • Naputak o postupanju u svezi s naknadno plaćenim porezom po ugovoru o djelu
  • Obrada i knjiženje godišnje prijave poreza na dohodak za 2001.
Hashtags: