Postupak osnivanja udruga po novom Zakonu o udrugama

Časopis: Pravo i porezi - 3.2002
Članak:
Postupak osnivanja udruga po novom Zakonu o udrugama
Stranica:
31.
Autor/i:
Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
Hrvatski sabor, na sjednici od 28. rujna 2001., donio je novi Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 88/01. - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 19. listopada 2001. a primjenjuje se od 1. siječnja 2002.

Zakonom, u odnosu na prijašnji Zakon o udrugama (Nar. nov., br. 70/97., 106/97. i 20/00.), pojednostavljen je postupak osnivanja udruga, a udruge ne podliježu obvezi registracije, te mogu početi djelovati odmah nakon osnutka, ali se dobrovoljno ipak mogu registrirati i tek u tom slučaju stječu svojstvo pravne osobe.

Na neregistrirane udruge, dakle udruge koje nemaju svojstvo pravne osobe, primjenjuju se propisi koji se odnose na ortakluk (ortaštvo). U praksi se ipak udruge najčešće registriraju i time stječu status pravne osobe, a temeljem toga i druga odgovarajuća prava i obveze.

Cilj ovog napisa je na praktičan način, putem modela odgovarajućih akata, ukazati na postupak osnivanja i registracije udruga, prema novom Zakonu.

Hashtags: