Prijenos gospodarske cjeline i PDV

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2002
Članak:
Prijenos gospodarske cjeline i PDV
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Dunja HITREC, dipl. oec.
Sažetak:
Propisima koji uređuju oporezivanje prometa dobara i usluga porezom na dodanu vrijednost (Zakon o porezu na dodanu vrijednost - Nar. nov., br. 47/95. do 73/00. i Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost - Nar. nov., br. 60/96. do 54/01.) uređena je mogućnost neoporezivanja prodaje gospodarske cjeline. Transakcije prodaje gospodarske cjeline uvijek su povezane s velikim financijskim sredstvima koja kupac treba angažirati. Neoporezivanje porezom na dodanu vrijednost značajna je pogodnost koja postoji za sudionike u takvoj transakciji.

Ipak, poreznim obveznicima se u poreznom nadzoru često osporava mogućnost korištenja ove porezne pogodnosti. Budući da je to često neopravdano, a povezano s velikim troškovima zatezne kamate, u nastavku iznosimo važne aspekte koje treba imati na umu da bi se izbjegli problemi i nepotrebni troškovi.

Hashtags: