Zadaće i nadležnost Državnog ureda za reviziju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2002
Članak:
Zadaće i nadležnost Državnog ureda za reviziju
Stranica:
64.
Autor/i:
Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Državni ured za reviziju je institucija koja nije do 1993. postojala na ovim područjima. Karakteristična je za demokratske države jer je njezina osnovna zadaća utvrđivati i izvještavati na koji se način troši "novac poreznih obveznika", odnosno troši li se on svrhovito, ekonomično i učinkovito.

Državni ured za reviziju (u nastavku: Državni ured) osnovan je na temelju Zakona o državnoj reviziji, a započeo je s radom 1. studenoga 1994.

Potrebno je upozoriti i na to da pravilno određenje nadležnosti Državnog ureda glede revizije pravnih osoba koje se revidiraju je u izravnoj svezi s odredbama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 117/01.). Naime, sve one pravne osobe koje su ishodišno obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (čl. 4., t. 2.) ipak ga ne primjenjuju ako su izuzete od primjene Zakona o državnoj reviziji i ako su osnovane radi gospodarske djelatnosti koja nije djelatnost od javnog interesa.

Oba navedena uvjeta trebaju biti kumulativno ispunjena kako ove pravne osobe ne bi bile obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

Hashtags: