Godišnji popis kod fizičkih osoba i primjena odluka Obrtničke komore

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2002
Članak:
Godišnji popis kod fizičkih osoba i primjena odluka Obrtničke komore
Stranica:
133.
Autor/i:
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Godišnji popis - inventura smatra se pripremnom radnjom u svezi s izradom godišnjeg obračuna odnosno prijave poreza na dohodak za poslovnu godinu, pa i popis treba obaviti na samom kraju poslovne godine.

Za razliku od odluke Gospodarske komore koja je Izmjenama Pravilnika o dopuštenoj visini kala, rasipa, kvara i loma u trgovini brisala odredbu o dopuštenom manjku zbog krađe u visini od 1%, Obrtnička komora nije uskladila svoju odluku s propisima o PDV-u. No, svejedno, to fizičkim osobama ne daje pravo da tu mogućnost mogu i koristiti, a o čemu se je u više navrata očitovalo i Ministarstvo financija. Opširnije o svemu tome pišemo u ovom članku.

Hashtags: