Zastara u poreznom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 6.2003
Članak:
Zastara u poreznom pravu
Stranica:
3.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Olivera LONČARIĆ-HORVAT
Sažetak:
Zastarom u građanskom, posebno u obveznom pravu, ne prestaje subjektivno pravo nego prestaje pravo zahtijevati ispunjenje pravne obveze odnosno prestaje pravo na sudsku zaštitu, ako dužnik u građanskom parničnom postupku istakne takav prigovor. U tom slučaju prestaje pravni odnos, a pravna se obveza pretvara u naturalnu odnosno moralnu obvezu.

To znači da vjerovnik više ne može prisiliti dužnika da ispuni svoju obvezu, ali ju ovaj, iako je zastarjela, može ispuniti kao moralnu, a vjerovnik ju ima pravo primiti. Ako pak, dužnik ispuni svoju obvezu bez obzira je li znao da je zastarjela, ne može tužbom s osnove neopravdanog obogaćenja, tražiti povrat.

Hashtags: