Troškovi ambalaže u trgovini na malo, predračuni i radni nalozi za usluge, te kamate na predujmove - Primjena Zakona o zaštiti potrošača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Troškovi ambalaže u trgovini na malo, predračuni i radni nalozi za usluge, te kamate na predujmove - Primjena Zakona o zaštiti potrošača
Stranica:
9.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Od 8. rujna 2003. stupaju na snagu nova pravila postupanja s ambalažom za sva trgovačka društva i obrtnike koji se u okviru svoje djelatnosti bave TRGOVINOM NA MALO. Riječ je o obvezi zbrinjavanja ambalaže i o troškovima besplatnih vrećica i torbi koje nose logotip i/ili naziv proizvođača ili trgovca.

Pružateljima usluga popravka dobara nalaže se u određenim slučajevima izdavanje predračuna i radnog naloga.

Ako pak trgovci prime od građana predujam nakon kojega će tek kasnije uslijediti prodaja proizvoda odnosno usluge, moraju im priznati kamate. Sve to proizlazi iz Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 96/03. od 10. VI. 2003. - dalje: ZZP), o čemu pišemo u nastavku članka.

Hashtags: