Računovodstvo u funkciji mjerenja bogatstva za dioničare

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Računovodstvo u funkciji mjerenja bogatstva za dioničare
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:
Ključno pitanje koje ćemo uvijek sebi postavljati kada promišljamo o investiranju je koliko će se ostvariti budućeg novčanog tijeka iz planirane investicije po vrijednosti na današnji dan. To ćemo postići diskontiranjem budućeg novčanog tijeka po diskontnoj stopi, odnosno stopi očekivanog povrata koja reflektira kako vremensku vrijednost novca, tako i očekivanu rizičnost projekta. Diskontna stopa bit će zapravo investitorov trošak kapitala, njegov oportunitetni trošak, dakle, trošak koji investitor očekuje ulaganjem u bilo koju drugu imovinu, kapitalnu investiciju ili portfelj sličnog rizika. Dva se DCF (discounted cashflow) pristupa koriste u vrednovanju budućih projekata: pristup neto sadašnje vrijednosti (net present value-NPV) i pristup interne stope povrata (internal rate of return-IRR). Autor se u ovom tekstu neće baviti ocjenjivanjem isplativosti budućih ulaganja nego će DCF pristup koristiti za mjerenje korporacijske performance s motrišta upravljanja temeljene na vrijednosti (value-based management-VBM).
Hashtags: