Rješavanje financijskih sporova u Njemačkoj

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2003
Članak:
Rješavanje financijskih sporova u Njemačkoj
Stranica:
73.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:
Financijski sporovi (posebice porezni sporovi) svakim danom sve više i više dobivaju na značenju. Naime, financije su danas glavni pokretač suvremenih država i samim time odluke koje o tom pitanju donosi nadležna javna vlast (financijska vlast) imaju posebnu težinu. Kako takve odluke mogu imati dalekosežne posljedice, to je za rješavanje sporova koji mogu proizaći iz takvih slučajeva potrebno visokospecijalizirano znanje.

Rješavanje financijskih sporova u Njemačkoj povjereno je posebnim financijskim sudovima. Upravo postojanje neovisne financijske sudbenosti i djelovanje samostalnih financijskih sudova omogućuje kvalitetno i specijalizirano rješavanje sporova financijske naravi. Kako financijski sudovi u Njemačkoj imaju dugu tradiciji, korijeni kojih sežu čak u srednji vijek (15. st.), to je korisno vidjeti rješenja koja glede financijske sudbenosti i rješavanja financijskih sporova postoje u Njemačkoj.

Hashtags: