RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U interesu je članova društva i dioničara, odnosno vlasnika da mu se na datum bilance iskaže ispravno stanje imovine, obveza i kapitala. Kako su u raznim oblicima imovine sadržane vrijednosti ulagača i vjerovnika, bitno je jesu li knjigovodstvena stanja stvarna. Popisom se to potvrđuje, odnosno utvrđuju se odstupanja - manjkovi i viškovi. Sve to ima utjecaja na poslovni rezultat, pa je stoga godišnji popis bitan kako bi se utvrdilo realno i istinito stanje imovine i obveza u Bilanci poduzetnika, odnosno utvrdio pošten iskaz u Računu dobitka i gubitka.

Zakonska je obveza provođenje godišnjeg popisa (inventure). Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 90/ 92.) za neobavljanje ove radnje propisuje kaznu u visini 20% od vrijednosti nepopisane imovine i obveza (čl. 34.). Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 127/00. i 86/01.) pak predviđa kaznu za one koji ne popišu imovinu i obveze pri promjeni cijena, na početku poslovanja ili prilikom statusnih promjena i otvaranja stečaja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)