Zakon o porezu na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 5.2001
Članak:
Zakon o porezu na dohodak
Stranica:
111.
Autor/i:
Sažetak:
    Prisilna naplata dospjelog poreza (čl. 82., st. 7. i čl. 84., st. 1. ZOPND)
  • Premija osiguranja i plaćanje poreza na dohodak (čl. 7., st. 2., toč. 1. ZOPND)
  • Troškovi povremenog trgovačkog zastupanja i njihov tretman u poreznopravnom smislu (čl. 9. ZOPND)
Hashtags: