Međunarodnoprivatnopravni aspekti hrvatskog međunarodnog arbitražnog prava

Časopis: Pravo i porezi - 4.2004
Članak:
Međunarodnoprivatnopravni aspekti hrvatskog međunarodnog arbitražnog prava
Stranica:
31.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Krešimir SAJKO
Sažetak:
U ovome se članku ukazuje na neke opće specifičnosti rješavanja privatnopravnih sporova arbitražnim putem i razmatranja o međunarodnom trgovačkom arbitražnom pravu koje se usredotočuju na sustav hrvatskog međunarodnog trgovačkog prava, te se ukratko daje osvrt na osnovne pretpostavke ustanovljenja arbitražne nadležnosti.
Hashtags: