Obračunavanje i plaćanje zateznih kamata na nepravodobno plaćene porezne obveze

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2004
Članak:
Obračunavanje i plaćanje zateznih kamata na nepravodobno plaćene porezne obveze
Stranica:
80.
Autor/i:
Stanko ZORICA, dipl. oec.
Štefica CRVENKOVIĆ, dipl. oec.
Gordana MARIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, tj. poslova koji su važećim zakonima i propisima donesenim na temelju zakona stavljeni u nadležnost Porezne uprave kao poreznog tijela, Porezna uprava prema čl. 19. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., 86/ 01. - ispravak i 150/02.) između ostalog, ima pravo i na naplatu kamata.

Obračunavanje i plaćanje zatezne kamate bilo je uređeno Zakonom o zateznim kamatama (Nar. nov., br. 28/96.) koji je bio na snazi od 20. travnja 1996. do 19. srpnja 2004. Od 20. srpnja 2004. na snazi je novi Zakon o kamatama (Nar. nov., br. 94/04.). O načinima obračuna i postupanju Porezne uprave pišemo u nastavku članka.

Hashtags: