Računovodstveni poslovi na pripremi za godišnje financijsko izvješćivanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Računovodstveni poslovi na pripremi za godišnje financijsko izvješćivanje
Stranica:
51.
Autor/i:
Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:
Približavanjem okončanja jednogodišnjeg poslovanja, pa tako i ovoga za 2004., računovodstveni poslovi uz tekuće zadatke uključuju i poslove pripreme za godišnje financijsko izvješćivanje. Cilj je tih priprema obaviti sve poslove koji će jamčiti vrsnoću računovodstvenih podataka, tj. da su ti podatci istiniti i pouzdani usklađeni sa stvarnim stanjem, te kao takvi sposobni biti podlogom za sastavljanje temeljnih financijskih, menadžerskih i poreznih izvješća za 2004. godinu.

Pripremni poslovi u prvome redu odnose se na računovodstvene kontrole postupka koji se ostvaruju ažuriranjem i provjerom unosa podataka u poslovne knjige, te obračuni i usklađivanje salda. Zatim slijedi provo đenje popisa (inventure) kao bitnog kontrolnog zahvata. Iza toga slijede i drugi poslovi iznimno važni za istinito i fer izvješćivanje o imovinskom stanju i financijskom rezultatu jednogodišnjeg poslovanja trgovačkog društva.

Na poslovima pripreme za godišnje financijsko izvješćivanje osim osoblja računovodstva potreban je angažman zaposlenika u svim funkcijama društva. Posebno je važna aktivnost uprave društva u svezi s donošenjem odluka, kao npr. imenovati povjerenstvo za popis, odabrati revizora, odlučiti o inventurnim razlikama, pozvati na odgovornost zaposlene koji ne obavljaju korektno svoj dio poslova u pripremi i drugo.

U ovome broju časopisa podsjećamo računovođe na ažuriranje i usklađivanje salda na računima glavne knjige, zatim uprave društava na sadržaj pravilnika o popisu, sadržaju odluke o popisu i imenovanju povjerenstva i drugo u svezi s provođenjem godišnjeg popisa. Druge pripremne poslove računovodstva vezane uz godišnje izvješćivanje nastavljamo izlagati u časopisu RRiF br. 12/04.

Hashtags: