Procjena opasnosti od ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti u svezi s radom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2004
Članak:
Procjena opasnosti od ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti u svezi s radom
Stranica:
151.
Autor/i:
Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Procjena opasnosti od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom temelj je i polazna osnova svih aktivnosti na području zaštite na radu, kao sastavnoga dijela organizacije rada i izvođenja radnoga procesa. Zaštita na radu se ostvaruje obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca (čl. 8. Zakona o zaštiti na radu - Nar. nov., br. 59/96., 94/96. i 114/ 03. - dalje: ZZR).
Hashtags: