Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
85.
Autor/i:
Sažetak:
  Obveznik poreza na dodanu vrijednost - stomatološki centar
 • Utvrđivanje dopuštene visine manjka radi kala, rastepa, kvara i loma kod smrznutih proizvoda
 • Prijava u registar poreznih obveznika - društvo likvidirano, osnovano novo
 • Sadržaj računa - svota računa i u eurima
 • Obračun PDV-a za robu prodanu veleposlanstvu RH u inozemstvu
 • Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a za nenaplaćene turističke usluge oporezive sa 0% PDV-a
 • Fakturiranje usluga u devizama - iskazivanje vrijednosti u ponudi između domaćih poduzetnika
 • Obračun PDV-a na naknadu štete
 • Humanitarna organizacija - donacija iz inozemstva
 • Obračun PDV-a pri uvozu - vrijednost usluga transporta uključena u poreznu osnovicu
 • Oslobođenje od plaćanja PDV-a na inozemne novčane donacije
 • Status humanitarne organizacije - neprofitne udruge
Hashtags: