Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 10.2004
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Stranica:
96.
Autor/i:
Sažetak:
    Obračun poreza, prireza i doprinosa na isplaćene plaće prema sudskim presudama
  • Plaćanje doprinosa za osiguranje učenika i studenata
  • Zasnivanje založnog prava kao sredstva osiguranja naplate obveznih doprinosa
Hashtags: