Kontrola zakonitosti poreznih akata - organizacijski aspekti

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Kontrola zakonitosti poreznih akata - organizacijski aspekti
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Stanka STOJIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Kontrola zakonitosti poreznih akata zahtijeva osobitu pozornost jer se njome zaštićuje prava i interese poreznih obveznika, te zakonitost općenito. Kontrola zakonitosti u nas je organizirana kao kontrola unutar same uprave i kao sudska kontrola zakonitosti rada donositelja poreznih akata. U ovom članku opisujemo organizacijske aspekte provođenja kontrole poreznih akata de lege lata te analiziramo moguće oblike provođenja kontrole de lege ferenda.
Hashtags: