Zastara naplate poreza i doprinosa za obvezna osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 2.2005
Članak:
Zastara naplate poreza i doprinosa za obvezna osiguranja
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Opći porezni zakon uređuje institut zastare (čl. 90. do 92.). Prije stupanja na snagu tog Zakona, ovaj institut propisivali su članci 100. do 102. tadašnjeg Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 25/95. do 33/00.). Dakle, Opći porezni zakon na poseban način utvrđuje zastaru, ali propisuje ako njime nije drukčije propisano, da se na poreznu zastaru primjenjuje Zakon o obveznim odnosima. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, propisuje da postupak utvrđivanja zastare za plaćanje obveznih doprinosa provodi Porezna uprava pa tako od 1. siječnja 2005. porezno tijelo odlučuje o zastari potraživanja za doprinose za mirovinsko osiguranje, doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zapošljavanje.
Hashtags: