Paušalno oporezivanje dohotka građana – djelatnost iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2005
Članak:
Paušalno oporezivanje dohotka građana – djelatnost iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova
Stranica:
27.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Mirjana VURAIĆ, dipl. oec.
Božo LELAS, dipl. oec.
Sažetak:
Radi provedbe zakonskih odredba i na temelju dane ovlasti u čl. 44. st. 4. Zakona o porezu na dohodak, donesen je Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, koji je stupio na snagu 13. travnja 2005.

Pritom treba voditi računa, iznimno za 2005., da građani koji žele da im se dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova u 2005. paušalno oporezuje, čekaju rješenje Porezne uprave, a oni koji su željeli utvrđivati dohodak temeljem poslovnih knjiga trebali su (iznimno za ovu godinu), podnijeti prijavu u Registar poreznih obveznika do kraja travnja 2005. na obrascu Prijava RPO-1.

Hashtags: