Kamate s motrišta poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2005
Članak:
Kamate s motrišta poreza na dobitak
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Donošenjem novog Pravilnika o porezu na dobit u srpnju ove godine, ponovo su postala aktualna pitanja u vezi s kamatama na zajmove između pravnih osoba - i to posebno kad je riječ o povezanim društvima. U časopisu RRiF br. 4/05. pisali smo o kamatama na zajmove koje trgovačka društva daju svojim zaposlenicima. U ovom članku podrobnije ćemo obraditi porezni položaj kamata na zajmove koje trgovačka društva odobravaju drugim trgovačkim društvima i to s motrišta njihova utjecaja na osnovicu poreza na dobitak, PDV-a i poreza po odbitku. Osvrnut ćemo se i na zatezne kamate između povezanih osoba koje su od ove godine postale porezno nepriznati rashod.
Hashtags: