RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 8/05. objavili smo članak o institutu Actio Pauliana - pobijanje dužnikovih pravnih radnji. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove značajne tematike, s naglaskom na razmatranju jednog aspekta pobijanja u stečaju za koji smatramo da je zanimljiv. Uz navedeno, predmet ovoga članka su pravila tumačenja uopće, a pritom je od velikog značenja (kako kao potpora tako i kao ograničenje tumaču) postojanje općih pravila odnosno načela koja mogu, ali i ne moraju biti sadržana neposredno u propisu koji se tumači, i koja imaju ulogu usmjeravanja tumača.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)