Prikaz novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Prikaz novela Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Sanja DUSPARA, dipl. iur.
Sažetak:
Osnovna pitanja koja su uređena Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi odnose se na mogućnost dodjele godišnjih priznanja općinama, gradovima i županijama za doprinos razvoju i jačanju lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovljavanje nove jedinice lokalne samouprave (veliki grad) i definiranje njegova djelokruga, daljnju decentralizaciju poslova i jačanje lokalne samouprave, ponajprije velikih gradova, ali i županija, unificiranje unutarnjeg ustrojstva svih jedinica lokalne samouprave bez obzira na broj stanovnika, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, osnivanje ustanove radi osiguranja i provedbe kontinuirane edukacije službenika i lokalnih dužnosnika, te drukčija provedba i razrada instituta nadzora nad zakonitošću rada i akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovaj članak daje kratak pregled novih, donesenih zakonskih rješenja kojima je cilj pridonijeti još kvalitetnijem funkcioniranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te uopće jačanju i razvitku lokalne i područne (regionalne) samouprave, ali isto tako riješiti neke probleme i uočene manjkavosti koji su se pojavljivali u praksi.
Hashtags: