Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 8.2005
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
67.
Autor/i:
Sažetak:
    Porezni status uvoznih instant čajeva
  • Postupanje pri donošenju rješenja o oslobađanju od plaćanja posebnog poreza na plovila, koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti
  • Poseban porez na plovila koja se uvoze za vlastite potrebe i plovila koja se uvoze putem trgovca
  • Posebni porez na vozila za sve terene (ATV)
  • Posebni porez na plovila koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti
Hashtags: