Carinska deklaracija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2006
Članak:
Carinska deklaracija
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Sažetak:
Carinska deklaracija je radnja ili isprava kojom deklarant zahtijeva stavljanje robe u neki od carinskih postupaka. Podnosi se u propisanom obliku i na odgovarajući propisani način, ovisno o vrsti carinskog postupka.

U nastavku autorica podrobno objašnjava provedbu redovitih, skraćenih i drugih carinskih postupaka.

Hashtags: