Obustava od primjene općeg akta predstavničkog tijela općine, grada i županije

Časopis: Pravo i porezi - 3.2006
Članak:
Obustava od primjene općeg akta predstavničkog tijela općine, grada i županije
Stranica:
69.
Autor/i:
Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Sažetak:
Autor u ovome članku upozorava na odgovarajuće odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi bitne za obustavu od primjene općih akata, na moguće dvojbe i temeljna načela tumačenja i primjene navedenih zakonskih odredaba, te na moguće postupke, nomotehničke pristupe pri obustavi od primjene općih akata, za što se daju i mogući ogledni primjeri odgovarajućih akata ovlaštenih tijela.

Iste zakonske odredbe odnose se i na jedinice lokalne samouprave (općine i gradove) i na jedinice područne (regionalne) samouprave (županije), te se u nastavku ovoga članka, radi racionalnijeg izražavanja, predmetno pitanje obrađuje kao pitanje obustave općeg akta predstavničkog tijela - gradskog vijeća - a sve se to na odgovarajući način odnosi i na općine, kao i na županije.

U ovom se članku autor zadržava samo na razmatranju pitanja obustave od primjene općeg akta predstavničkog tijela u sklopu nadležnosti gradonačelnika (odnosno općinskog načelnika i župana), predstojnika ureda državne uprave u županiji, te Središnjeg državnog ureda za upravu, što znači da ovlasti i postupci Vlade RH i Ustavnoga suda RH nisu predmet ovoga članka.

Hashtags: