Tumačenja Ministarstva financija iz materijalno-financijskog poslovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2006
Članak:
Tumačenja Ministarstva financija iz materijalno-financijskog poslovanja
Stranica:
103.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovome broju časopisa RRiF donosimo izabrana službena tumačenja1 što obuhvaćaju primjenu propisa iz područja poreza, trgovine i radnih odnosa, a daju odgovore na neka aktualna pitanja u praksi. Riječ je o skraćenim tekstovima cjelovitih tumačenja, što u bitnome objašnjavaju primjenu propisa, a u cijelosti su objavljeni u našem časopisu PRAVO i POREZI u brojevima kako je navedeno.
Hashtags: