Obveza plaćanja i stope poreza na potrošnju

Časopis: Pravo i porezi - 4.2006
Članak:
Obveza plaćanja i stope poreza na potrošnju
Stranica:
47.
Autor/i:
Autori: Slavica BALAŠKO, dipl. oec.
Ivana VODA
Sažetak:
Porez na potrošnju vlastiti je prihod proračuna općine odnosno grada koji ga propisuje.

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Nar. nov., br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03.) propisuje poreznog obveznika i osnovicu oporezivanja, te visinu stope do koje se porez može propisati.

Hashtags: