Charter – usluga smještaja ili najma

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Charter – usluga smještaja ili najma
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U časopisu RRiF, br. 7/06., na str. 77. opširno smo pisali o posebnostima u oporezivanju turističkih usluga. Iako je turistička sezona već davno počela, a ponude za turističke aranžmane su u pravilu već davno zaključene, čini se da još uvijek tražimo ispravno porezno rješenje pri oporezivanju nekih turističkih usluga. To su zapravo pitanja i pružatelja i korisnika usluga smještaja koji trebaju primjenjivati porezne propise, a koji su i u velikoj mjeri ukazali na porezne nedoumice koje se navode u ovome članku. Primjena nove stope PDV-a od 10% na turističke usluge, odnosno usluge smještaja, primjenjuje se od 1. siječnja 2006., no kako odredbe propisa o PDV-u ipak nisu dovoljno jasne, Ministarstvo financija – Središnji ured dalo je i tumačenje u vezi s oporezivanjem usluga smještaja u komercijalnim ugostiteljskim objektima te plovilima koje smo u cijelosti objavili u časopisu PRAVO I POREZI, br. 6/06., str. 76. Međutim, u praksi i dalje nailazimo na određene dvojbe, pogotovo u vezi s pružanjem usluga smještaja na plovilima – charter, te u nastavku ukazujemo na neka moguća porezna rješenja
Hashtags: