Prikaz novela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Prikaz novela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Ljiljana ANTONIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Pravna praznina koja je nastala nedostatkom odredaba u posebnim zakonima uzrokovala je različito tumačenje odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koje su se nastojale nadomjestiti tumačenjem drugih zakona što je imalo za posljedicu različitu primjenu toga Zakona u sudskoj praksi. Zato su i bile nužne novele toga Zakona, što su uslijedile donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 79/06.) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2006.
Hashtags: