Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2006.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2006.
Stranica:
74.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Nada DREMEL, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Ako ste tijekom poslovne godine knjižili poslovne događaje s ciljem da postignete ažurnost a s nakanom da kasnije provjerite ispravnost, ako želite provjeriti jesu li Vaše računovodstvene postavke u skladu s usvojenom praksom i propisima, u ovom članku dajemo podsjetnike i naputke koji mogu pomoći u dvojbi ili ako su nastali neki propusti. Pritom polazimo od toga da su poslovne promjene evidentirane u glavnoj knjizi prema datumu nastanka, a u analitičkim računima prema vrsti imovine, ročnosti obveza i prirodi troškova. Mogućnost nastanka pogreške nije isključena, no i naknadni događaji mogu pokatkad odrediti drukčije računovodstveno obuhvaćanje nego što je prikazano, pa stoga preporučujemo da još prije izrade zaključne (godišnje) Bilance i Računa dobiti i gubitka za 2006. promotrite odgovara li sve zahtjevima struke, računovodstvenim standardima i propisima.

Redoslijed izloženih pitanja i prijedloga nekih rješenja utemeljen je na redoslijedu u RRiF-ovu Računskom planu, XI. naklada iz 2006., i nadamo se da će Vam pomoći u nastojanjima da što pravilnije dođete do kvalitetnih temeljnih godišnjih financijskih izvješća za 2006. godinu.

Hashtags: