Revizija kapitala

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2006
Članak:
Revizija kapitala
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Revizor ispituje elemente financijskih izvještaja, a jedan od elemenata financijskih izvještaja je kapital. Kapital se često u literaturi naziva: glavnica, neto-imovina, vlastiti kapital ili kapital i pričuve. Kapital čine: upisani (temeljni) kapital, premije na emitirane dionice (kapitalni dobitak) ili kapitalni gubitak, revalorizacijske pričuve, zakonske pričuve, pričuve za vlastite dionice, statutarne pričuve, ostale pričuve, zadržani dobitak ili preneseni gubitak i dobitak ili gubitak tekuće godine.
Hashtags: