V. Sastavljanje bilance za male poduzetnike

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2007
Članak:
V. Sastavljanje bilance za male poduzetnike
Stranica:
69.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Aktiva
 • Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital
 • Dugotrajna imovina - stalna sredstva
 • Kratkotrajna imovina
 • Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda
 • Gubitak iznad visine kapitala
 • Pasiva
 • Kapital i pričuve
 • Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove
 • Dugoročne obveze
 • Kratkoročne obveze
 • Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
 • Izvanbilančni zapisi
 • Hashtags:
  #Računovodstvo