Pregled tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Pregled tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Stranica:
34.
Autor/i:
Irena CVITANOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
  Zaštita zaposlenika (čl. 55.)
 • Pravo na naknadu plaće (čl. 57.)
 • Naknada za vrijeme bolovanja (čl. 58.)
 • Regres za korištenje godišnjeg odmora (čl. 59.)
 • Otpremnina zbog odlaska u mirovinu (čl. 60.)
 • Pravo na pomoć (čl. 61. i 62.)
 • Dnevnica i naknada troškova putovanja (čl. 63.)
 • Naknada za odvojeni život (čl. 65.)
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla (čl. 66.)
 • Naknada za korištenje privatnog automobila (čl. 67.)
 • Jubilarna nagrada (čl. 68.)
 • Pravo na dar prigodom dana Svetog Nikole (čl. 69.)
 • Pravo na božićnicu (čl. 70.)
 • Predstavnici zaposleničkih vijeća odnosno sindikata u upravnim vijećima (čl. 75.)
 • Zaštita sindikalnog povjerenika (čl. 79.)
Hashtags: