Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
75.
Autor/i:
Sažetak:
  Obračun PDV-a pri prodaji zrakoplovnih karata - usluge Ticket Service Charge
 • Oslobođenje od PDV-a za radove koje financira Europska unija
 • Trajna odjava djelatnosti - brisanje iz registra obveznika PDV-a
 • Porezni tretman naknade po ugovoru o djelu za obavljanje djelatnosti nastavnika
 • Pologa za korištenje peći - naknada za obavljenu uslugu koja je oporeziva PDV-om
 • Istupanje nositelja zajedničkog obrta - obrt nastavlja poslovanje
 • Povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima - samo za usluge vezane za izlaganje na sajmovima
 • Porezni položaj Hrvatskog zavoda za medicinu rada - obveznik PDV-a
 • Porez na dodanu vrijednost na naknadu za zbrinjavanje ambalaže
 • Oporezivanje naknade za ambalažu i ambalažni otpad
Hashtags: