Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:
    Mjesna nadležnost suda u bračnim sporovima (čl. 54. ZPP-a)
  • Stvarna nadležnost suda (čl. 17. ZPP-a)
  • Privremeni zastupnik (čl. 84. ZPP-a)
  • Suparničari - proširenje tužbe na novog tuženika (čl. 196. ZPP-a)
  • Stvarna legitimacija - materijalnopravno pitanje (čl. 288. ZPP-a)
Hashtags: