Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 9.2006
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
54.
Autor/i:
Sažetak:
    Obračun PDV-a na svotu kotizacije - katalog izložbe
  • Način i rokovi knjiženja ulaznih računa u svrhu korištenja kompjutorskih programa
  • Obračun PDV-a na inozemne usluge - popravak teretnih vagona
  • Porezni položaj usluge zakupa promidžbenog prostora u časopisima
  • Naknadom koja je oporeziva PDV-om smatra se i svota poreza na cestovna motorna vozila, registracija, tehnički pregled i dr. troškovi leasing društva
  • Primjena stopa poreza na dodanu vrijednost na turističke usluge
Hashtags: