Grad Zadar uveo je prirez

Datum: 27.03.2012, Utorak
Autor: Z.T.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 12%, a osnovicu za prirez porezu na dohodak čini ukupna svota obračunanog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada Zadra. 

Ova se Odluka primjenjuje od 1. travnja 2012.

Povratak na vijesti