Naknada štete – štetna radnja


Predmet: Tuženik je bio ovlašten određivati detaljnu namjenu, režim uređivanja prostora te uvjete za izgradnju građevina, što podrazumijeva i pravo izmjene ranije donesene odluke. Stoga je pravilan zaključak nižestupanjskih sudova da odluka tuženika ne predstavlja štetnu radnju jer ta odluka nije protupravna.

Broj presude: Rev 312/2020-2, od 12. siječnja 2021., od 20.07.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Odredbom čl 1045 st 1 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 41 08 125 11 78 15 i 29 18 dalje ZOO propisano je da tko drugome uzrokuje štetu dužan ju je nadoknaditi ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje Opće pretpostavke odgovornosti za štetu su subjekti obveznog odnosa odgovornosti za štetu štetna radnja štetnika šteta uzročna sveza i protupravnost U smislu odredbe čl 27 Zakona o prostornom uređenju Narodne novine broj 30 94 68 98 61 00 32 02 i 100 04 dalje Zakon o prostornom uređenju važećeg u vrijeme donošenja predmetne odluke detaljni plan uređenja utvrđuje detaljnu namjenu površina režime uređivanja prostora način opremanja zemljišta komunalnom prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom uvjete za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te druge elemente od važnosti za područje za koje se plan donosi Sukladno odredbi čl 28 st 1 tog Zakona obveza izrade detaljnog plana uređenja s granicama obuhvata utvrđuje se prostornim planom šireg područja ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu