Nepoštene ugovorne odredbe


Predmet: Da bi neka odredba u potrošačkim ugovorima bila nepoštena potrebno je da se kumulativno ispune pretpostavke iz odredbe članka 49. Zakona o zaštiti.

Broj presude: Gž-301/2021-2, od 25. lipnja 2021, od 11.10.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Predmet spora je zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 1 630 88 kuna na ime mjesečne naknade temeljem sklopljenog ugovora i naknade za prijevremeni raskid ugovora Odredbama članka 14 2 Općih uvjeta poslovanja tužitelja propisane su pravne posljedice prijevremenog raskida U slučaju da krajnji korisnik jednostrano raskine Ugovor prije isteka razdoblja obveznog trajanja Ugovora što uključuje i raskid Ugovora u slučaju prijenosa broja Krajnji korisnik obvezan je platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je plaćanje te naknade povoljnije za Krajnjeg korisnika članak 14 1 Odredbom članka 14 2 propisano je da ukoliko je ugovor tijekom obveznog trajanja raskinut od strane V krivnjom Krajnjeg korisnika Krajnji korisnik obvezan je platiti ukupan iznos svih preostalih mjesečnih naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja Ugovora Da bi neka odredba u potrošačkim ugovorima bila nepoštena potrebno je da se kumulativno ispune pretpostavke iz odredbe članka 49 Zakona o zaštiti potrošača Narodne novine broj 41 14 i 10 15 dalje u tekstu ZZP a Dakle odredba treba biti takva da se o njoj nije pojedinačno pregovaralo koja pretpostavka je u konkretnom predmetu ispunjena te istom suprotno načelu savjesnosti i poštenja treba biti ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu