Nerazvrstane ceste


Predmet: To što je predmetna nekretnina i dalje uknjižena na 1. i 2. tuženika nije odlučno već je odlučno da predmetna nekretnina kao nerazvrstana cesta ima status javnog dobra u općoj uporabi.

Broj presude: Gž-637/2021-2, od 14. srpnja 2021., od 11.10.2021

Sud: Županijski sud u Dubrovniku

Prvostupanjski sud je na temelju rezultata provedenih dokaza utvrdio da čest zem 2021 1 k o B za koju 1 i 2 tužitelji traže da se utvrdi postojanje stvarne služnosti puta i polaganja komunalne i infrastrukture u korist čest zem 2010 08 k o B predstavlja nerazvrstanu cestu Imajući u vidu takvo utvrđenje te da nerazvrstana cesta po članku 101 stavak 1 Zakona o cestama Narodne novine broj 84 11 18 13 22 13 54 13 148 13 92 14 i 110 19 dalje ZC predstavlja javno dobro u općoj uporabi u vlasništvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi te pozivom na odredbu članka 35 stavak 4 i 8 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 38 09 153 09 143 12 i 152 14 dalje ZV zaključuje da se radi o javnom dobru u općoj uporabi na kojoj se može steći pravo služnosti pa 1 i 2 tužitelje odbija sa ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu