Novi Zakon o cestama

Datum: 26.07.2011, Utorak
Autor: A.M.

Kazne za vlasnike i korisnike leasinga ako ne plate cestarinu

Novi Zakon o cestama (Nar. nov. br. 84/11) donio je više zanimljivih materijalno-financijskih određenja za korisnike cesta.

Tako se propisuje kazna za prekršaje od 2.000,00 do 5.000,00 kuna koja se odnosi na vlasnike i korisnike leasinga osobnih automobila ako njihovo vozilo ne plati cestarinu a sudjelovalo je u prometu autocestom ili cestovnim objektom pod naplatom.

Nadalje, povećane su novčane kazne za pravne ili fizičke osobe na 10.000,00 do 30.000,00 kuna za slijedeće prekršaje ako:

1. oštete javnu cestu ili ugroze sigurno odvijanje prometa na njoj kao npr. ako rasipaju materijal, blato, ulje ili na drugi način onečišćavati javnu cestu,

2. izvedu radove u zaštitnom pojasu javne ceste bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom,

3. u blizini raskrižja javnih cesta posade drveće, postave ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na javnoj cesti.

4. poduzmu bilo kakve radove na javnoj cesti bez suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom, odnosno koncesionara.

5. vlasnik ili korisnik objekata i instalacija uz javnu cestu odmah ne otkloniti oštećenja nastala na cestama vezano za instalacije i ne naknaditi štetu i troškove koji su uslijed oštećenja instalacija i uređaja prouzročeni javnoj cesti,

6. postavi reklame na udaljenosti bliže od 100 m ili na mjestima na kojima bi se  ugrožavalo sigurnost prometa i

7. izvede priključak i prilaz na cestu na nepropisan način.

Za navedene prekršaje kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 8.000,00 kuna.

Uvedena je i nova računovodstvena kategorija "javni kapital" koji se izdvojeno vodi u poslovnim knjigama u autocestovnim poduzećima. Ceste se amortiziraju, a ako troškovi amortizacije nisu nadoknađeni iz prihoda, terete javni kapital.

Povratak na vijesti