Novi zakoni u primjeni

Datum: 22.01.2008, Utorak
Autor: A.V.

*Zakon o obveznim odnosima
– kamate*

Dana 1. siječnja 2008. započela je primjena odredba čl. 26. st. 1. do 3.
i čl. 29. st. 2. do 6. i st. 8. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov.,
br. 35/05.) koje se odnose na stopu ugovornih kamata, na stopu zateznih
kamata i na obvezu javnog objavljivanja eskontne stope od strane HNB-a.

Opširnije o tome, v. u časopisima Pravo i porezi br. 1/08. str. 15. do
21. i RRiF br. 1/08. str. 275. do 277.

*Zakon o javnoj nabavi*

Dana 1. siječnja 2008. stupio je na snagu novi Zakon o javnoj nabavi.
Njime se uređuju postupci javne nabave svih vrijednosti (u kojima
naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o
javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama), nadležnosti
regulatornih tijela (Ured za javnu nabavu Vlade RH i Državna komisija
...) i pravna zaštita glede postupaka javne nabave.

Opširnije o tome, v. u časopisu Pravo i porezi br. 1/08. str. 34. do 44.

*Zakon o strancima*

Dana 1. siječnja 2008. stupio je na snagu novi Zakon o strancima. Njime
se uređuju uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici
Hrvatskoj. U smislu Zakona o strancima, stranac je osoba koja nije
hrvatski državljanin.

Opširnije o tome, v. u časopisu Pravo i porezi br. 1/08. str. 49. do
54.

Povratak na vijesti