Novosti u obračunu plaće

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Trajanje: 3 h 5 min
Datum: 14.12.2023

Cijena: 100,00


Donesene su brojne izmjene propisa koje se odnose na obračun plaća u 2024. godini. Poznate su i nove osnovice za obračun doprinosa i minimalna plaća, koje treba primijeniti u 2024. godini.

Na plaće svih radnika koje su niže od 1.300,00 € bruto bit će potrebno primijeniti umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (MIO I. stup). To umanjenje treba primijeniti već na plaću za prosinac 2023. godine, a u praksi su moguće različite situacije.

O čemu sve isplatitelji trebaju voditi računa pri obračunu plaće prema novim pravilima te koje posebnosti mogu nastati u prijelaznom razdoblju, detaljno ćemo objasniti na ovom webinaru .

Program:

Novosti vezane za obračun doprinosa i poreza na dohodak u 2024. godini
Predavačica: Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Obračun minimalne plaće u 2024. godini
 • Obračun doprinosa za umirovljenika u radnom odnosu
 • Obračun doprinosa za minimalnu plaću koja se isplaćuje za prosinac i za siječanj
 • Novi Obrazac JOPPD i nove oznake
 • Porezne stope za plaću prema odlukama JLS-a
 • Isplata plaće za prosinac 2023. u prosincu 2023. godine
 • Plaće direktora, članova uprave i zaposlenih umirovljenika u 2024. godini
 • Obračun plaće za nepuno radno vrijeme radnika koji rade kod jednog ili kod dvaju poslodavaca
 • Izjava radnika za iskorišteno umanjenje osnovice za MIO I. i uvid u sustav ePorezna
 • Iskazivanje umanjenja osnovice u Obrascu JOPPD
 • Na koje primitke treba primijeniti umanjenje mjesečne osnovice za obračun doprinosa
 • Posebnosti isplate plaće u više navrata

Aktualnosti vezane za utvrđivanje naknade plaće i minimalne osnovice za obračun doprinosa i dr.
Predavačica: Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa u 2024. godini
 • Utvrđivanje naknade plaće
 • Obračun plaće HRVI-ja
 • Očinski dopust i ostale aktualnosti
 • Bolovanje za starije od 70 godina i ostale aktualnosti i novosti kod isplate naknade za bolovanje prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Obračun plaće za osobe koje borave i rade na potpomognutom području I. skupine i Gradu Vukovaru
 • Poduzetnička plaća za 2024. godinu

Novosti u vezi s osobnim odbitkom te aktualnosti kod najviše mjesečne osnovice za obračun doprinosa i neoporezivih primitaka
Predavačica: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH, dipl. oec. i ovl. rev.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Utvrđivanje osnovnoga osobnog odbitka za 2024. godinu
 • Cenzus za uzdržavane članove i djecu za 2024. godinu
 • Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa
 • Prigodno darivanje radnika za 2023. i 2024. godinu
 • Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom u 2024. godini
 • Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće za 2023. godinu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 14. prosinca 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.