Obračun plaće u 2009.

Datum: 29.12.2008, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Sve obveze za doprinose
nastale u 2008. a koje se plaćaju u 2009. obračunati i
podmirit će se prema propisima koji su bili na snazi u 2008.
To znači da je plaću za prosinac koja se isplaćuje u
siječnju potrebno obračunati i isplatiti prema do sada
važećim odredbama.*

*Novosti koje slijede u obračunu plaća u 2009. proizlaze iz
odredbi Zakona o doprinosima (Nar.nov., br. 84/08. i
152/08.) koji stupa na snagu 1. siječnja 2009.Više o tome
pročitajte u časopisu RRIF br.
01/09.

Povratak na vijesti