Odluka o porezima Grada Čazme

Datum: 03.09.2021, Petak
NN br. 97/2021

Odlukom se utvrđuju vrste poreza Grada Čazme, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Čazmi, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Prirez porezu na dohodak nije promijenjen te i se i dalje plaća po stopi od 5%.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, osim odredbe u vezi prireza koja stupa na snagu 1. listopada 2021. godine. Odluka se može vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise