RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Osiguranje tražbine prisilnim osnivanjem založnog prava

Predmet: Budući da je odredbama OZ-a isključena mogućnost prisilne naplate tražbine koja ne prelazi iznos od 20.000,00 kn na nekretnini ovršenika, očito je da se takvo ograničenje proteže i na postupak osiguranja tražbine prisilnim osnivanjem založnog prava na nekretnini ovršenika.

Broj presude: Gž Ovr-1670/2017.-2 od 18. travnja 2018.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Budući da je odredbom članka 80.b stavak 1. OZ-a isključena mogućnost prisilne naplate tražbine koja ne prelazi iznos od 20.000,00 kn na nekretnini ovršenika (osim ako se ne radi o tražbini radi zakonskoga uzdržavanja ili tražbini radi naknade štete uzrokovane kaznenim djelom), očito je, imajući u vidu sadržaj i smisao ove odredbe, da se primjenom citiranih odredbi članka 290. i članka 293. OZ-a takvo ograničenje proteže i na postupak osiguranja tražbine prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini ovršenika (odredbe članka 295.-298. OZ-a), a obzirom da odredbama toga dijela Zakona (treći dio koji uređuje postupak osiguranja) nije u smislu članka 293. OZ-a drukčije određeno.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)